“Management Challenges in the 21st Century”
“Manažment v 21. storočí: problémy a východiská”

"Managing the Intangible: Ethics and Value Changes in Business, Education and Research"

"Riadenie nehmotného: Etika a zmena hodnôt v podnikaní, vzdelávaní a výskume"

Conference Objective

The purpose of the conference is to focus academic discussion on various aspects of managing the intangible in business, academia and cultural organizations, with a particular attention to the relationship between ethics and success in the times of economic crisis and recession. The current situation in business and academia strengthens the need to consider ethical behavior in both companies and educational institutions. The conference's ambition is to promote interdisciplinary exchange of ideas and to provide a platform for discussing issues of ethical behavior from diverse perspectives. We invite academicians as well as practitioners from all related areas to participate in this upcoming scientific event.

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je upriamiť akademickú diskusiu na heterogénne aspekty riadenia nehmotných činiteľov v podnikaní, vzdelávaní, výskume a kultúre, s dôrazom na vzťah medzi etikou a úspechom v časoch ekonomickej krízy a recesie. V súčasnej dobe je mimoriadne potrebné upriamiť pozornosť na etické správanie, a to tak vo firmách ako aj v akademickej sfére. Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na interdisciplinárnu diskusiu o rôznych aspektoch etiky v podnikaní, vzdelávaní, výskume a kultúre. Na toto vedecké podujatie pozývame akademikov ako aj ľudí z rôznych oblastí podnikania a kultúry.

 

 

Conference Proceedings / Zborník recenzovaných príspevkov
School of Management/ Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Panónska csta 17, Bratislava
April 25, 2013

Authors:

Ing. Badida Peter
Bernadič Branislav, M.B.A
Mgr. Bohumelová Mária, M.B.A.
RNDr. Budinský Petr, CSc.
Bušíková Alena,M.B.A.,PhD.
Bušíková Alena,M.B.A.,PhD.; Ing. Ľuba Habodázsová, PhD.; Ing. Andrej Piovarči, PhD.
Assoc. Prof. Ing. Dědina Jiří, CSc.; Ing. Dědinová Kamila
Prof. Ing. Ferenčíková Soňa, PhD; Ing. Pappová Alexandra, PhD.
Ing. Furdová Lucia, PhD
Ing. Gálik Rudolf, CSc.
Graham John, M.B.A.
Assoc. Prof. Dr. Ing. Hansenová Heda; Ing. Drobcová Lenka
Ing. Hlušková Tatiana
Mgr. Hrtko Vladimír, PhD.
Prof. RNDr. Hvorecký Jozef, PhD.
Mgr. Hvorecký Juraj, PhD.
Ing. Jamborová Erika Mária
Ing. Janošcová Renáta, PhD.
Ing. Jenčová Sylvia, PhD.; Mgr. Litavcová, PhD.; Ing. Maťovčíková Daniela, PhD.
Mgr. Ing. Jurišová Erika
Assoc. Prof. Ing. Kajanová Jana, PhD.
RNDr. Kažimír Peter, Prof. RNDr. Hvorecký Jozef, PhD.
PhDr. Kollárová Daniela, PhD.
Kročitý Peter, M.B.A.
Prof. Kunin Vladimír
Ing. Lindtnerová Klaudia
Mgr. Litvová Lucia
o. Univ.-Prof. Dr. Mayrhofer Wolfgang; Prof. Nordhaug Odd; Prof. Obeso Carlos
Ing. Melicheríková Zuzana, PhD.
JUDr. Miller Martin
Ing. Minárik Marek
Naughton Dennis J.
PhDr. Olejárová Mária, M.B.A.
Ing. Ölvecká Viera, PhD.
Assoc. Prof. Ing. Paulová Iveta; PhD., Ing. Večeřa Pavel
Ing. Piovarči Andrej, PhD.
Prof. Dr. Poór Jozséf; Ferencikova Sonja; Vanhala Sinikka; Alas Ruth; Slavic Agnes; Antalik Imrich; Kerekes Kinga; Zaharie Monica; Kollár Péter
Ing. Rábeková Lenka
Ing. Rebrová Silvia, PhD., Mgr. Ing. Ondrejová Zuzana, PhD.
Prof. PhDr. Remišová Anna, CSc.; Mgr. Búciová Zuzana, PhD.; Mgr. Fratričová Jana, PhD.
Prof. PhDr. Remišová Anna, CSc.; Mgr. Lašáková Anna, PhD.
Rössel Rudolf, M.B.A.
Mgr. Rozenberg,Igor M.B.A.; Ing. Bc. Mora Petr, M.B.A.
Rumyantseva Anna
Ing. Sedliaková Ingrida
Ing. Sopková Gabriela
Mgr. Stecíková Emília; Mgr. Hrašková Jana
Ing. Stropko Peter
Stropková Andrea, M.B.A.
Ing. Šášiková Mária
Assoc. Prof. PhDr. Šestáková Monika, DrSc.
Assoc. Prof. Ing. Tajtáková Mária, PhD.
Prof. Ing. Terek Milan, PhD.
Mgr. Vícenová Alena
Ing. Vilhelm Daniel
Winbladh Johan, M.Sc.;
Mgr. Wojčák Emil; PhD, Mgr. Mrázik Peter
Assoc. Prof. Ing. Zemanovičová Daniela, CSc.

Editors:

Science editor :

Prof. Ing. Ferenčíková Soňa, PhD.
Assoc. Prof. PhDr. Šestáková Monika, DrSc.
Prof. RNDr. Hvorecký Jozef, PhD.

Technical editor :

Mgr. Zuzana Danišková, PhD.

Reviewers:

Prof. Ing. Kajetana Hontyova, PhD. Paneuropean University
Prof. Ing. Jaroslav Kita CSc., University of Economics in Bratislava
Prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., School of Management
Prof. Ing. Ladislav Várkoly, CSc., Dubnický Institute of Technology

The conference is organized within the project VEGA 1/0461/12 Managerial competences in foreign and domestic companies in Slovakia as a source of increasing their competitive advantage in the era of the globalizing economy. Project Manager: Prof. Ing. Ferenčíková Soňa,PhD.
Other Participant: Ing. Alexandra Pappová, PhD.

This conference is organized within the project VEGA 1/0893/12 Knowledge in terms of export prices with the application on transport and logistics. Project Manager: Assoc. Prof.Dr. Ing. Heda Hansenová. Duration of the Project: 2012 – 2014.
Other Participants: Ing. Andrej Piovarči, PhD., Ing. Lenka Drobcová, Ing. Marek Minárik.


Contents:

Plennary Session

Wolfgang Mayrhofer et. al.
"New Ponies, Old Tricks? Younger Generations Entering the Workforce – Characteristics, Problems and HRM Consequences"

Juraj Hvorecký
"Universities and Corporate Social Responsibility"

Peter Kročitý
"Applying Principles of Scholastic Honesty in Higher Education: Are We on the Right Track?"

Jozséf Poór et al.
"Business Ethics – Focus on North and South and Central-Eastern European Comparisons"

Vladimír Hrtko
"Responsibility in banking"

Dennis J. Naughton
"Games That Bankers Play"


Section I. Importance of Ethical Behavior in the Financial Sector

Presented at the conference:

Petr Budinský
"Evropská centrální banka a morální hazard…?"

Johan Winbladh
"Ethical Issues Facing the Financial Service Industry"

Emil Wojčák, Peter Mrázik
"Vplyv neetického správania sa na zrod a priebeh hospodárskej krízy"

Monika Šestáková
"Etický kódex finančných inštitúcií"

Zuzana Melicheríková
"Manažment obežného majetku podniku v kontexte etického podnikania"

Branislav Bernadič
"The Sarbanes-Oxley Act: main provisions and implications"

Klaudia Lindtnerová
"Afrika – začarovaný kruh neokolonizácie?"

Daniel Vilhelm
"Niektoré prístupy k tieňovej ekonomike"

Not presented at the conference:

Erika Mária Jamborová
"Regulácia ochrany spotrebiteľa vo finančných inštitúciach v USA a EÚ"

Sylvia Jenčová, Daniela Maťovčíková, Eva Litavcová
"Analýza vybraných etických problémov v ekonomike Slovenskej republiky"
               
Vladimir Kunin
"Methodology of Socially Oriented Management of Business Structure Financial Safety Parameters During the Crisis Period"

Viera Ölvecká
"Etika a peniaze"

Anna Rumyantseva
"The Impact of Financial Culture on the Operating Rates"

Alena Vícenová
"Morálno-etický rozmer fúzií a akvizícií"


Section II. Ethics in Education, Research and the Arts

Presented at the conference:

Daniela Zemanovičová
"Etické dilemy v podnikaní"

Alena Bušíková
"Ethical Issues in the Slovak higher education"

Milan Terek
"Aplikácia štatistických metód a etika"

Lenka Rábeková
"Managing the Intangible – The Adaptive Methods of Education"

Renáta Janošcová
"Počítačová podpora distančného vzdelávania: Platformy, skúsenosti, etické princípy"

Alena Bušíková, Ľuba Habodászová, Andrej Piovarči
"State versus Private Ownership: the case of higher education in transition"

Emília Stecíková, Jana Hrašková
"Inštitucionalizácia a riadenie etiky v akademickej inštitúcii"

Rudolf Gálik
"Cesty zvýšenia účinnosti antidiskriminačného zákona"

Not presented at the conference:

Jana Kajanová
"Hodnotenie v pedagogickom procese"


Section III. Pressing Issues in Marketing and Social Responsibility of Firms and Organizations

Presented at the conference:

Mária Tajtáková
"Kultúra vs. ekonomika : Nevyriešená dilema"

Anna Remišová, Zuzana Búciová, Jana Fratričová
"Spoločenská zodpovednosť podnikov a vedenie ľudí"

Anna Remišová, Anna Lašáková
"K pojmom vedenie ľudí a etické vedenie ľudí"

Lucia Litvová
"Nový nástroj aplikácie etiky pre skvalitnenie etického rozhodovacieho procesu manažéra"

Iveta Paulová, Pavel Večeřa
"Význam etických prístupov pri implementácii modelov komplexného manažérstva kvality"

Lucia Furdová
"Charakteristika marketingovej etiky a medzinárodnej marketingovej stratégie so zameraním sa na marketingový mix"

Heda Hansenová, Lenka Drobcová
"Etika v exporte : princípy a inštitúty"

Peter Badida
"Obchodný anjel – marketing a etika ako forma zvýšenia využívania tejto inovatívnej formy financovania malých a stredných podnikov"

Tatiana Hlušková
"Vplyv ropných spoločností ako zahraničných investorov na životné prostredie a rozvoj miestnych komunít v hostiteľských krajinách"

Not presented at the conference:

Daniela Kollárová
"Orgány etickej samoregulácie a ich úloha v procese marketingovej komunikácie"

Mária Olejárová
"Dôležitosť transparentnosti a dôveryhodnosti pre budovanie dobrého mena neziskových organizácií"

Ingrida Sedliaková
"Podstata a význam interkultúrnej komunikácie a etiky v obchodných rokovaniach"

Mária Šášiková
"Neuromarketing na Slovensku a v zahraničí a jeho etické aspekty"


Section IV. Pressing issues in Management and Knowledge Management

Presented at the conference:

Martin Miller
"Etika a zmena hodnôt v korporátnom podnikaní"

John Graham
"The Role of Corporate Culture in Business Ethics"

Silvia Rebrová, Zuzana Ondrejová
"Indonesian Business Etiquette, Language and Culture"

Erika Jurišová
"The Impact of Social Networking on Business and Business Ethics"

Soňa Ferenčíková, Alexandra Pappová
"Podnikateľské prostredie v SR z pohľadu multinacionálnych korporácií"

Marek Minárik
"Vplyv usporiadania trhu logistických činností na konkurencieschopnosť exportu cez výšku transakčných nákladov dodania"

Andrej Piovarči
"Modeling profit preferences of SME owners: behavioral and transaction cost approach"

Mária Bohumelová
"Možnosti využitia metód a techník znalostného manažmentu v oblasti múzeí a galérií v SR"

Peter Stropko
"Ethical Aspects of Electronic Health Records Use in eHealth Environment"

Andrea Stropková
"The Ethical Dimension of Software Piracy"

Jozef Hvorecký
"Synergický efekt spojenia tradičných a internetových prístupov k vzdelávaniu"

Not presented at the conference:

Jiří Dědina, KamilaDědinová
"Současné problémy managementu změny podniku"

Peter Kažimír, Jozef Hvorecký
"Intangible Assets in IT Migration Projects"

Rudolf Rössel
"Managing the Intangible: Software as a Service – New Approach for Sourcing Application Software"

Igor Rozenberg, Petr Mora
"Vzťah uplatňovania etických princípov podnikania a úspechu v znalostnom manažmente"

Gabriela Sopková
"Etika v podnikaní: mýtus alebo realita?